Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

null

Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT LIKE2TRAVEL

ARTIKEL 1: DE ORGANISATOR

De wedstrijd wordt georganiseerd door de NV UFINITY, met maatschappelijke zetel te 2250 Kontich, Veldkant 33B, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE 0822.881.187 

Hierna genaamd: “de Organisator”

ARTIKEL 2: DOEL VAN DE WEDSTRIJD

In het kader van één van haar hoofdpijlers “werving & selectie” wil Ufinity NV haar bestand met potentiële financiële professionals binnen de hierna omschreven doelgroep verder uitbreiden. Hiervoor wordt er een gerichte wedstrijd georganiseerd waarbinnen deelnemers hun  CV aan Ufinity NV dienen over te maken. Vijf personen die elk een CV bezorgen dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 4.4 van huidig reglement, de bedrijfspagina van Ufinity NV op Linkedin volgen, en (het meest) correct de schiftingsvraag beantwoorden maken kans op het winnen van een reischeque ter waarde van 400,00 euro.

ARTIKEL 3: ALGEMENE WEDSTRIJDVOORWAARDEN

3.1         De deelname staat open voor personen die bij aanvang van de Wedstrijd achttien (18) jaar of ouder zijn.

3.2         Elke deelnemer mag tijdens de hele duur van de wedstrijd deelnemen maar slechts 1 keer eenzelfde CV opsturen.  

3.3         De Organisator behoudt zich het recht voor om na te gaan of de Winnaar van de Wedstrijd heeft deelgenomen overeenkomstig de bepalingen van huidig wedstrijdreglement, waarbij niet-conforme deelname aanleiding geeft tot diskwalificatie van de Winnaar en annulatie van de prijs, zonder dat van de Organisator hiervoor een schadevergoeding kan worden geëist.

3.4         De Wedstrijd loopt vanaf 1 maart 2019 tot 31 maart 2019.

3.5         De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om.

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te verzekeren. De Organisator heeft hiertoe een discretionaire bevoegdheid en kan voor deze beslissingen in geen geval aansprakelijk worden gesteld, noch enige schadevergoeding verschuldigd zijn.

3.6         In gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.

3.7         De Organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

ARTIKEL 4: DEELNEMINGSVOORWAARDEN

4.1         Om deel te nemen aan de Wedstrijd, dienen financiële professionals via het hiertoe bestemde inschrijvingsformulier, hun CV, hetwelk voldoet aan de voorwaarden van artikel 4.4, aan Ufinity NV door te sturen.

4.2         Na het doorsturen van zijn/haar CV, dient elke deelnemer de schiftingsvraag te beantwoorden alsook de bedrijfspagina van Ufinity NV op Linkedin te volgen.    

4.3         De deelnemer bezorgt naast zijn CV ook zijn naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres) aan Ufinity NV.

4.4         Uit het CV dient te blijken dat de deelnemer in het bezit is van een Bachelor of een Master, maximum 5 jaar ervaring heeft met werken op een financiële afdeling als boekhouder, analyst, audit of controller alsook ambitie heeft om deze functie verder te zetten binnen andere onderneming.  

4.5         De deelnemer mag op het ogenblik van de toezending nog niet opgenomen zijn in de database van Ufinity NV.

4.6         De toegestuurde CV’s zullen door de medewerkers Ufinity NV beoordeeld worden op basis van een telefonische screening van de deelnemer. Uit deze screening dienen de ervaring en toekomstperspectieven van de betrokken deelnemer duidelijk te blijken.

4.7         De 5 deelnemers die een zo juist mogelijk antwoord geven op de schiftingsvraag, kunnen aanspraak maken op de Prijs zoals omschreven in artikel  5 van huidig reglement.

4.8         Om aanspraak te kunnen maken op de prijs dienen de CV’s te worden ingezonden voor 31 maart 2019, datum waarop de wedstrijd wordt afgesloten.

4.9         De 5 winnaars zullen bekend gemaakt worden op 5 april 2019 via telefonisch contact of e-mail en zullen vervolgens, mits akkoord van de deelnemer bekend gemaakt worden op de website en/of sociale media van Ufinity NV.

4.10       Om aan de Wedstrijd deel te nemen, moet als individu gehandeld worden. Deelnames door middel van “robots” zullen niet in aanmerking worden genomen wanneer de Organisator tijdens de Wedstrijd abnormale gedragingen ontdekt.

4.11       Tegen de beslissingen van de organisator staat geen beroepsmogelijkheid open.

ARTIKEL 5: PRIJS

5.1         De prijs is een reischeque ter waarde van 400,00 euro.  

5.2         Deze reischeque kan door de Winnaar worden ingeruild bij Uniglobe B&L Travel in de Kapellestraat 58 te 2630 Aartselaar.

5.3         De Prijs is op naam en kan niet worden toegekend aan iemand anders dan de Winnaar. De prijs kan door de Organisator niet worden terugbetaald, noch ingeruild, volledig noch deels in natura noch in speciën. Indien de prijs om redenen buiten de wil van de Organisator om niet meer beschikbaar is, behoudt die zich het recht voor de prijzen te vervangen door een andere prijs met dezelfde waarde, zonder hiervoor verantwoording te moeten afleggen.

5.4         De organisator treft geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de reis die het voorwerp zal uitmaken van de reischeque.

ARTIKEL 6: AANDUIDING EN KENNISGEVING VAN DE WINNAAR EN TOEKENNING VAN DE PRIJS

6.1         De Prijs wordt toegekend na controle en de geldigheid van de inschrijving en de toekenningsvoorwaarden.

6.2         Wanneer de Winnaar, aangeduid conform de bepalingen van artikel 4.2 uiterlijk de dag na zijn/haar aanduiding uiterlijk om 19u geen gunstig gevolg geeft aan de oproep van de Organisator, behoudt die zich het recht voor om de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer die aan de inschrijving en de toekenningsvoorwaarden voldoet.

6.3         Indien de identiteit en/of  het adres van de Winnaar verkeerd blijkt te zijn, behoudt de Organisator zich het recht om de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer die aan de inschrijving en de toekenningsvoorwaarden voldoet.

6.4         Bij annulatie van toegekende prijs kan de Organisator hierover vrij beschikken, ook wanneer de Winnaar afziet van zijn/haar prijs.

6.5         De Organisator is niet aansprakelijk voor het geval informatie verschaft door deelnemers al dan niet door de schuld van de Organisator wordt vernietigd. De Organisator is niet verplicht tot het bezorgen van een prijs aan de Winnaar die zijn/haar gegevens niet correct heeft ingevoerd, die duidelijk, op welke manier ook, de uitslag van de Wedstrijd heeft vervalst of zich niet aan dit reglement heeft gehouden. In dit geval blijft de betreffende Prijs eigendom van de Organisator die er vrij over kan beschikken.

ARTIKEL 7: FRAUDE

7.1         Tijdens of na de Wedstrijd wordt er geen geschreven of telefonische communicatie gevoerd die de Wedstrijd op welke manier ook kan beïnvloeden en/of manipuleren.

7.2         Deelname aan de Wedstrijd is voorbehouden aan deelnemers die zich loyaal opstellen ten aanzien van de Wedstrijd en haar bijhorende procedures.

7.3         Indien de persoonlijke gegevens van een Deelnemer onleesbaar, foutief, verzonnen of onvolledig zijn, wordt de deelname van de Winnaar als nietig beschouwd.

7.4         Deelname is strikt op naam en persoonlijk. Een deelnemer kan dus in geen geval deelnemen met verschillende accounts, verschillende aliassen, voor rekening van andere deelnemers, noch deelnemen onder een identiteit met verzonnen gegevens, noch onder de identiteit en met de gegevens van derden, op welke manier ook. Het is ten strengste verboden om op welkdanige wijze ook de Wedstrijd te beïnvloeden of hiertoe pogingen te ondernemen, met name de resultaten of het verloop van de wedstrijd te vervalsen.

7.5         De Organisator verbindt er zich toe om alle deelnemers dezelfde kansen te geven met alle middelen, inclusief juridische, waarover hij beschikt. In dit kader sanctioneert de Organisator elke valse verklaring, identiteitsverklaring, ongeacht de manier waarop, elke poging tot beïnvloeding van de stemming, elke fraude en meer bepaald de poging tot omzeiling van het reglement en beïnvloeding van het wedstrijdverloop, ongeacht de manier waarop. De Organisator sanctioneert ook elke deelnemer die vals probeert te spelen door bepalingen van huidig reglement te omzeilen om zijn/haar winstkansen op frauduleuze wijze te verhogen. De Organisator behoudt zich te allen tijde en vrij van aansprakelijkheid het recht voor om de nodige sancties op te leggen om deelnemers gelijke kansen te bieden en met name de Wedstrijd te annuleren en/of deelnemers uit te sluiten die fraude hebben (proberen) te plegen of eventueel een gewonnen prijs in te trekken. Sancties opgelegd door de Organisator zijn onherroepelijk en zonder verantwoordelijkheid tegenover deelnemers wegens eventuele fraude die werd begaan.

ARTIKEL 8: WEDSTRIJDBEHEER

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd in te korten, te verdagen, te wijzigen of te annuleren indien onvoorziene omstandigheden dit rechtvaardigen of in geval van overmacht. Hiervoor kan de Organisator in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 9: REPRODUCTIE

Overeenkomstig de wetgeving inzake intellectuele eigendom en aanverwante wetgeving is het al dan niet volledige reproductie en representatie van de Wedstrijd verboden.

ARTIKEL 10: RESPECT VOOR DE REGELS

Deelnemers aan de Wedstrijd dienen zich loyaal op te stellen, met absoluut respect voor de regels en de rechten van andere deelnemers. Het is de deelnemers verboden om te (proberen) handelen in strijd met de principes van de Wedstrijd en dit reglement. De Organisator behoudt zich het recht voor elke deelnemer die dit reglement niet volledig respecteert uit te sluiten. De Organisator behoudt zich ook het recht voor om iedereen die probeert te frauderen of het goede verloop van de Wedstrijd verstoort, te vervolgen.

ARTIKEL 11: BESCHERMING VAN DE PRIVACY

11.1       De Organisator draagt zorg de privacy van de deelnemers, alsook de personen op wie de aan Ufinity NV toegezonden CV betrekking heeft en handelt hierbij in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven in verband met alle persoonsgegevens die in het kader van de Wedstrijd worden verstrekt. Door deel te nemen aan de Wedstrijd, gaat de deelnemer uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop de Organisator de gegevens verzamelt en verwerkt.

11.2       Door deel te nemen aan de Wedstrijd gaat de Deelnemer ermee akkoord dat de gegevens die hij overeenkomstig artikel 4 dient te verstrekken, worden bewaard en verwerkt door de Organisator.

De gegevens die door de deelnemers worden verstrekt, worden enkel bewaard en verwerkt voor de afhandeling van deze Wedstrijd en, mits voorafgaande toestemming van de deelnemers, voor marketingdoeleinden.

11.4       Elke deelnemer kan zijn toestemming tot verwerking van persoonlijke gegevens met het oog op voornoemde doeleinden bevestigen via het aanvinken van de tickbox die wordt weergegeven op het in te vullen wedstrijdformulier.

11.3       De deelnemer beschikt, conform de toepasselijke wetgeving, ten allen tijde over het kosteloze recht op toegang tot de verwerkte persoonsgegevens, op verbetering van verzamelde persoonsgegevens en op verwijdering van zijn persoonsgegevens. De deelnemer oefent zijn rechten uit via een gedagtekend schriftelijk verzoek aan Organisator, per post of per e-mail aan ine.meeussen@ufinity.be.

ARTIKEL 12: NALEVING VAN HET WEDSTRIJDREGLEMENT

12.1       Deelname aan de Wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavig reglement dat op generlei wijze kan betwist worden.

12.2       Het reglement kan gratis worden ingekeken en te allen tijde worden afgedrukt op de website van de Organisator: www.ufinity.be

ARTIKEL 13: BEWIJSVOERING

Er wordt overeengekomen dat, behalve bij flagrante fouten, de Organisator zich voor de bewijsvoering, voor elke handeling, feit of omissie, kan beroepen op programma’s, gegevens, bestanden, opnames, operaties en andere elementen van digitale of elektronische aard, rechtstreeks of onrechtstreeks aangemaakt, ontvangen of bewaard door de Organisator in zijn computersystemen.

De deelnemers verbinden zich ertoe om de ontvankelijkheid, geldigheid of bewijskracht van de voornoemde elementen van digitale of elektronische aard niet te betwisten, ongeacht de wettelijke basis die bepaalt dat sommige documenten schriftelijk en door beide partijen ondertekend moeten zijn om een geldig bewijs te vormen. Zo fungeren deze elementen als bewijs en, wanneer ze door de Organisator worden aangevoerd in een geschil of andere procedure, zijn ze ontvankelijk, geldig en bindend voor beide partijen op dezelfde manier, zonder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als elk document dat schriftelijk is opgesteld, ontvangen of bewaard.

ARTIKEL 14: WIJZIGING VAN HET REGLEMENT

De Organisator behoudt zich het recht voor de artikelen van onderhavig reglement en meer bepaald de spelregels en prijs te wijzigen, met name om die af te stemmen op juridische, reglementaire of administratieve bepalingen, rechterlijke beslissingen, aanbevelingen en het commercieel beleid van de Organisator.

ARTIKEL 15: AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan een Wedstrijd via het Internet veronderstelt kennis en aanvaarding van de kenmerken en limieten van het Internet, met name wat betreft de technische prestaties en de reactietijd bij het raadplegen, opvragen of overdragen van gegevens. Deelnemers staan in voor de beveiliging van apparatuur en sociale media profielen.  De Organisator is in geen enkel geval aansprakelijk voor een gebrek aan beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventueel misbruik en het risico op contaminatie met virussen die op het Internet kunnen circuleren.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail-berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.

Behoudens zware of opzettelijke fout is de Organisator, noch zijn personeel noch derden waarop in het kader van de Wedstrijd een beroep wordt gedaan aansprakelijk voor welkdanige schade die eventueel het gevolg is van de organisatie van de Wedstrijd, met inbegrip van de deelname aan de Wedstrijd, het aanduiden van de winnaar en al dan niet toekennen van de prijs. Deze aansprakelijkheid geldt evenmin bij wijziging, opschorting en annulatie zoals bepaald in artikel 7.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN BETWISTING

16.1       Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden uitsluitend hun beslissingen zonder verhaal.

16.2       De Wedstrijd alsook het Wedstrijdreglement vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Voor alle geschillen met betrekking tot de Wedstrijd en onderhavig reglement of ten gevolge hiervan, die niet in der minne kunnen worden geregeld, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

In geval van mogelijke betwistingen, verbindt de deelnemer zich ertoe om eerst een schrijven te richten aan de Organisator via volgend e-mailadres: ine.meeussen@ufinity.be waarin de gronden tot betwisting worden uiteengezet. Er zal telkens eerst getracht worden om op basis hiervan tot een minnelijke oplossing te streven alvorens een gerechtelijke procedure in te leiden.