1. Definities

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden voor Interim Management diensten.

Diensten: de Interim Management diensten die de dienstverlener aan de klant zal verlenen, zoals in onderling overleg bepaald. Deze worden steeds beheerst door de algemene voorwaarden en de bijzondere afspraken gemaakt tussen dienstverlener en klant.

Dienstverlener: Ufinity NV, met maatschappelijke zetel gelegen te Veldkant 33 B, 2550 Kontich, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0822.881.187.

Klant: de persoon die de dienstverlener de opdracht geeft om de diensten te verlenen.

Medewerkers: personeelsleden, personeelsleden van Verbonden Vennootschappen, zelfstandige medewerkers, onderaannemers, consultants, en enige andere natuurlijke of rechtspersonen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het verlenen van de diensten.

Overeenkomst: deze algemene voorwaarden en de overige bijzondere afspraken in verband met de diensten die zijn gemaakt tussen dienstverlener en de klant.

Overmacht: de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst voor één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, buiten de wil van de partij(en) wordt verhinderd. Wordt onder meer (niet limitatief) beschouwd als overmacht: brand, oorlog, terreuraanslagen, ongunstige weersomstandigheden, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de klant aan dienstverlener is voorgeschreven, overheidsmaatregelen, staking, onbeschikbaarheid van medewerkers en algemene vervoersproblemen.

Partij(en): dienstverlener of (en) de klant.

Uitvoerder: de medewerker(s) waarop dienstverlener een beroep doet voor de uitvoering van de diensten.

Verbonden Vennootschap(pen): de verbonden en geassocieerde vennootschappen in de zin van artikel 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Duur en beëindiging

Duur en verlenging

2.1 De duur van overeenkomst wordt in onderling overleg bepaald.

2.2 Indien de klant de opdracht geeft aan dienstverlener om op zoek te gaan naar een geschikte uitvoerder voor de diensten, dan geldt deze opdracht als een aanvaarding door de klant van de algemene voorwaarden.

2.3 De klant kan uiterlijk vier (4) weken voor het einde van de lopende duurtijd, schriftelijk de verlenging van de overeenkomst aan dienstverlener vragen. Indien dienstverlener het eens is met dergelijke verlenging van de overeenkomst brengt zij de klant hiervan schriftelijk op de hoogte. Behoudens andersluidende bepaling zal een eventuele verlenging van de Overeenkomst plaatsvinden onder dezelfde voorwaarden en duur als de oorspronkelijke Overeenkomst.

Beëindiging

2.4 Onverminderd haar recht op schadevergoeding kan dienstverlener naar haar goeddunken de uitvoering van de overeenkomst opschorten, of de overeenkomst van rechtswege, zonder ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang ontbinden, door de loutere verzending van een ter post aangetekende brief:

 • ingeval van niet-betaling door de klant op één enkele vervaldag
 • in het geval de klant een uitstel van betaling heeft aangevraagd, of zich in staat van faillissement of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of kennelijk onvermogend is
 • indien de klant de timesheet of enig ander tijdregistratiesysteem zonder gegronde reden weigert te ondertekenen, bevestigen of aanvaarden
 • ingeval van ontbinding en/of vereffening van de vennootschap van de klant
 • indien er op het geheel of een deel van de goederen van de klant uitvoerend en/of bewarend beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de klant
 • ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de klant
 • indien de klant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of ingeval de klant onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt.

2.5 Met een vooropzeg van zeven (7) kalenderdagen kan de dienstverlener steeds eenzijdig en naar eigen goeddunken vervroegd een einde stellen aan de overeenkomst.

2.6 De partijen kunnen bovendien de overeenkomst beëindigen indien de andere partij een bewezen grove fout of materiële contractuele tekortkoming begaat en deze niet heeft rechtgezet binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen nadat zij door de partij die zich op de fout of tekortkoming beroept per aangetekende brief in gebreke was gesteld. Verlenging van voormelde herstelperiode zal niet op onredelijke gronden worden geweigerd, indien de nalatige partij, gedurende de herstelperiode van dertig (30) kalenderdagen, een aanvang heeft gemaakt met het herstel en dit in alle redelijkheid en billijkheid voortzet.

Gevolgen van de beëindiging

2.7 Behoudens indien de klant de overeenkomst beëindigt wegens een bewezen grove fout of materiële tekortkoming in hoofde van de dienstverlener, zal de klant de dienstverlener vergoeden voor alle op het ogenblik van de beëindiging effectief gepresteerde Diensten en werkuren.

2.8 De in artikel 2.6. van deze algemene voorwaarden vermelde rechtsmiddelen gelden onverminderd het recht van dienstverlener om met alle middelen van recht een hogere werkelijke schade te bewijzen.

2.9 Indien de overeenkomst door één van de partijen wordt ontbonden, wordt deze ontbinding geacht uitwerking te krijgen vanaf de datum van de poststempel op het aangetekend schrijven dat kennis geeft van de ontbinding.

3. Intellectuele rechten

3.1 Tenzij anders werd overeengekomen tussen partijen, kent dienstverlener de klant een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht toe m.b.t. de resultaten van de door haar uitgevoerde diensten vanaf het moment van algehele betaling van alle facturen, evenals alle overige bedragen die klant wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is. De klant zal de resultaten van de diensten enkel gebruiken op de door dienstverlener voorgeschreven wijze.

3.2 De risico’s verbonden aan de geleverde diensten gaan over op de klant op het ogenblik van de levering.

4. Vertrouwelijkheid

4.1 Onder vertrouwelijke informatie verstaat men alle informatie, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, …), die in het kader van deze overeenkomst tussen de partijen werd uitgewisseld.

4.2 Partijen en hun medewerkers moeten de vertrouwelijke informatie die ze van de andere partij in uitvoering van deze overeenkomst ontvangen hebben, geheimhouden. Bovendien kunnen de partijen de vertrouwelijke informatie enkel gebruiken in het kader van deze overeenkomst. De partijen mogen vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toelating van de andere partij. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

4.3 De vertrouwelijkheidsverplichting zal blijven bestaan gedurende een periode van een (1) jaar na het eind van deze overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de overeenkomst.

4.4 Wordt niet beschouwd als vertrouwelijke informatie:

 • de informatie die op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door geen enkele vertrouwelijkheidsverplichting of geheimhouding gebonden is
 • de informatie die een partij reeds kende vooraleer ze aan haar werd overgemaakt in het kader van deze overeenkomst
 • de informatie die een partij zelf heeft ontwikkeld zonder schending van deze overeenkomst
 • de informatie die in het openbaar domein is gevallen zonder de tussenkomst of de fout van de partij die ze heeft ontvangen
 • de informatie die door een gerechtelijke of administratieve beslissing publiek moet worden gemaakt.

4.5 Dienstverlener mag tevens de klant opnemen in haar klantenlijst, een beknopte beschrijving van de opdracht publiceren en de naam en het merk van de klant gebruiken voor publiciteitsdoeleinden en pr-activiteiten.

5. De uitvoeringsmodaliteiten

5.1 Dienstverlener verbindt zich ertoe de diensten naar best vermogen uit te voeren ten behoeve van de klant en zal rekening houden met de aanwijzingen en richtlijnen welke zij van de klant ontvangt.

5.2 Voor de uitvoering van deze overeenkomst doet dienstverlener een beroep op één of meerdere uitvoerders, die in onderling overleg wordt bepaald. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om een andere uitvoerder aan de klant voor te stellen die de uitvoering van de opdracht zal overnemen. De klant dient de nieuwe uitvoerder schriftelijk goed te keuren, doch zal zijn goedkeuring niet onredelijkerwijze weerhouden.

5.3 Indien de uitvoerder niet (langer) aan de gestelde eisen voldoet, de naam van de klant in diskrediet brengt of de diensten naar redelijkheid niet (langer) uitvoert in overeenstemming met deze overeenkomst, heeft de klant het recht om aan dienstverlener te vragen de uitvoerder te vervangen. Dit ontslaat de klant niet van haar verplichting om de reeds door de uitvoerder verrichte diensten te vergoeden.

5.4 Indien dienstverlener het eens is met de vervanging van de uitvoerder, verbindt zij zich ertoe om voor zover redelijkerwijze mogelijk zo snel mogelijk een vervanger ter beschikking te stellen van de klant. Indien dienstverlener binnen een termijn van twee (2) weken geen gekwalificeerde vervanger ter beschikking kan stellen, heeft de klant het recht om het gedeelte van de overeenkomst dat betrekking heeft op de te vervangen uitvoerder te beëindigen.

5.5 Indien tijdens de duur van de overeenkomst de inhoudelijke specificaties voor het uitvoeren van de overeenkomst wijzigen, zal de klant dienstverlener vergoeden voor de bijscholing van de uitvoerder. Indien de klant zelf een opleiding verschaft aan de uitvoerder, dan vallen de kosten voor deze opleiding ten laste van de klant behoudens indien partijen anders hebben overeengekomen.

5.6 Dienstverlener zal eventuele geplande onderbrekingen van de uitvoering van de diensten (zoals kortstondige ziekte, verlofdagen van de uitvoerder enz.) – voor zover mogelijk – tijdig meedelen aan de klant.

5.7 De Diensten worden uitgevoerd in de lokalen van de klant, behoudens indien anders werd overeengekomen. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke eisen. De klant vrijwaart dienstverlener voor aanspraken van derden, waaronder inbegrepen de medewerkers van dienstverlener, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de klant of van onveilige situaties in zijn organisatie. De klant zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels voor de aanvang van de diensten aan de uitvoerder(s) kenbaar maken.

5.8 De klant zal dienstverlener alle informatie, technische of algemene documentatie of andere inlichtingen die nodig zijn voor de diensten ter beschikking stellen.

5.9 In het algemeen zal de klant steeds de volledige eindverantwoordelijkheid dragen voor de lopende projecten waarvan de diensten van dienstverlener mogelijk een deel van uitmaken. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor verkeerde, ontbrekende of conflicterende instructies van de klant.

6. De vergoeding en de betalingsmodaliteiten

6.1 De klant verbindt zich ertoe een vergoeding te betalen gelijk aan het aantal gepresteerde (uren) dagen, vermenigvuldigd met de in de overeengekomen tarieven.

6.2 De vergoedingen zijn exclusief btw en eventuele andere door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen. Tenzij anders bepaald zijn deze vergoedingen exclusief verplaatsingstijden en/of kosten. Verplaatsingen tussen de zetel van dienstverlener en de overeengekomen plaats van tewerkstelling worden aangerekend op basis van een tarief van EUR 0,35 per afgelegde kilometer.

6.3 De tarieven kunnen jaarlijks op 1 januari door de dienstverlener worden aangepast op basis van de volgende formule:

Nieuwe prijs = basisprijs * (0,2 + 0,8 * (nieuwe index\aanvangsindex))
Waarvoor volgende definities gelden:

 • Basisprijs: prijs bij aanvang van de overeenkomst;
 • Aanvangsindex: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de Overeenkomst;
 • Nieuwe index: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand voorafgaand aan de datum van indexatie.

6.4 Dienstverlener zal alle redelijke maatregelen nemen om de diensten uit te voeren in overeenstemming met het werkschema van de klant. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, wordt uitgegaan van een werkschema van 40 uren per week. Indien er sprake is van meer dan 40 uren, of prestaties tijdens de avond- of ochtenduren en/of weekends dienen partijen en de uitvoerder(s) expliciet akkoord te gaan en worden volgende verhogingen gehanteerd (niet gecumuleerd):

 • prestaties > 40 uur/week: + 50%
 • prestaties > 8 uur/dag: + 50%
 • prestaties tussen 20 en 07 uur: + 100%
 • prestaties op zaterdag, zondag of wettelijke feestdag: + 150%

6.5 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de partijen, zal de uitvoerder zijn werkprestaties door de klant laten aftekenen voor akkoord, door middel van timesheets of enig ander systeem voor tijdsregistratie overeengekomen tussen partijen.

6.6 Dienstverlener zal iedere maand de hierboven vermelde vergoeding aan de klant factureren. Alle facturen zijn contant betaalbaar. Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de acht (8) werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde diensten in.

6.7 Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke. Bij het verstrijken van de betalingstermijn is de klant een conventionele intrest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand (Wet 02/08/2002, BS 07/08/2002), vermeerderd met 3 %. Deze interest wordt vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling berekend.

6.8 Ingeval van laattijdige betaling van een factuur:

 • heeft de dienstverlener het recht om het factuurbedrag als compensatie te verhogen met 15%
 • zijn alle kosten, de buitengerechtelijke inning van de factuur, alsook de kosten voor de gerechtelijke procedure en de uitvoering ten laste van de klant
 • worden alle niet-vervallen vorderingen tegen de klant onmiddellijk verschuldigd, opeisbaar en betaalbaar
 • heeft de dienstverlener het recht om al haar diensten ten aanzien van de klant zonder voorafgaandelijke kennisgeving op te schorten

6.9 De Klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

6.10 Indien de kredietwaardigheid van de klant daartoe naar het oordeel van dienstverlener aanleiding geeft, mag dienstverlener, ook na het sluiten van de overeenkomst, van de klant verlangen dat deze de door dienstverlener gevraagde zekerheid stelt voor de betaling van de nog te leveren diensten en mag dienstverlener de uitvoering hiervan opschorten zolang de zekerheid niet werd gesteld.

7. Relatie tussen de Partijen

7.1 Dienstverlener voert deze overeenkomst uit in alle vrijheid en onafhankelijkheid. Noch tussen dienstverlener en de klant, noch tussen de klant en de uitvoerder(s) waarop dienstverlener een beroep doet, bestaat er een hiërarchische verhouding. De dienstverlener draagt in geen geval enig werkgeversgezag op haar werknemers over aan de klant, behoudens voor zover toegelaten door de toepasselijke wetgeving zoals hieronder uiteengezet.

7.2 De partijen erkennen en aanvaarden dat zij vertrouwd zijn met de Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, de wijzigingen aangebracht door de Programmawet van 27 december 2012 en de wijzigingen die van tijd tot tijd kunnen worden gedaan en gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Partijen verbinden zich tot naleving van de bepalingen van deze wetten.

7.3 De klant mag dan ook geen andere instructies aan de werknemers van de dienstverlener (en/of werknemers van de onderaannemers waarop dienstverlener beroep doet) geven dan de in deze overeenkomst genoemde aanwijzingen met betrekking tot gedrags- en veiligheidsnormen, tijdmanagement, de in deze overeenkomst genoemde geldende beleidsnormen en procedures van de klant dan wel de werkzaamheden die door deze werknemers worden uitgevoerd.

7.4 De klant is niet bevoegd om beslissingen te nemen inzake:

 • het aanwervingsproces;
 • het vergoedingspakket (definitie van salarissen en emolumenten, vergoeding van onkosten, etc)
 • disciplinaire aangelegenheden
 • training en het beleid met betrekking tot opleiding (met uitzondering van deze aspecten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten)
 • ontslag en gerelateerd beleid
 • beheer van aanwezigheden en afwezigheid van werk (vakantie, ziekteverlof en andere vormen van afwezigheid)
 • dienstverbanden en aspecten van organisatie die betrekking hebben op werknemers van de dienstverlener (en/of werknemers van de onderaannemers waarop dienstverlener beroep doet)

7.5 Alle eventuele instructies die door de klant aan de werknemers van dienstverlener (en/of werknemers van de onderaannemers waarop dienstverlener beroep doet) worden gegeven inzake de uit te voeren werkzaamheden, dienen strikt beperkt te blijven tot de operationele en technische aspecten van de levering van de diensten, mogen in geen geval neerkomen op de autoriteit van een werkgever en dienen louter betrekking te hebben op het volgende:

 • planning van te leveren diensten
 • tijdsbestek waarin de diensten moeten worden geleverd, indien van toepassing
 • processen en procedures van de Klant zoals deze door partijen zijn overeengekomen en bij de levering van de diensten in acht moeten worden genomen (bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheids- of toegangsregels)
 • toegang tot locaties en faciliteiten van de klant ten behoeve van de levering van de diensten
 • gebruik van materiaal, infrastructuur, gereedschap of faciliteiten van de Klant ten behoeve van de levering van de diensten

In geval van twijfel dienen partijen te overleggen over de toepasbaarheid van een instructie van de klant.

7.6 De specifieke voorwaarden kunnen meer specifieke details bevatten over de instructies die door de klant kunnen worden gegeven. Deze lijst kan te allen tijde gedurende de looptijd van de overeenkomst worden aangepast.

7.7 De klant dient te voldoen aan de verplichtingen die aan de “gebruiker van de diensten” worden opgelegd door de genoemde Programmawet.

7.8 De klant zal de dienstverlener vrijwaren voor alle vorderingen, schade en aansprakelijkheden die het gevolg zijn van een niet- naleving van de bepalingen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid die dienstverlener kan oplopen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis die door de klant degelijk zal moeten worden aangetoond.

8.2 Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van dienstverlener wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal de vergoeding door de klant verschuldigd voor de specifieke diensten die de schade hebben verwekt (exclusief btw). Indien de dienstverlening over verschillende jaren zou lopen dan kan dienstverlener voor de vergoeding van de directe schade maximum gehouden zijn tot de waarde van de ter uitvoering van deze overeenkomst gefactureerde bedragen voor de specifieke diensten (exclusief btw) gedurende een periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de dag dat het schadeverwekkend feit zich voordeed. In geen geval echter zal de totale aansprakelijkheid voor alle directe schade tijdens de ganse duur van de overeenkomst de door de klant betaalde vergoeding voor de specifieke diensten (exclusief btw) overschrijden.

Voor schadegevallen die mede te wijten zijn aan de klant en/of een derde zal de dienstverlener ten aanzien van de klant hoogstens aansprakelijk zijn voor en hoogstens gehouden zijn tot vergoeding, binnen de hierboven gestelde grenzen, van het aandeel dat door zijn bewezen fout is veroorzaakt, met uitsluiting van elke gehoudenheid in solidum met de andere schuldenaars. Dit alles ongeacht of de vordering is ingesteld op contractuele dan wel op buitencontractuele grondslag.

8.3 De klant dient dienstverlener schriftelijk op de hoogte te stellen van elke gebeurtenis die haar aansprakelijkheid met zich kan brengen of van elk nadeel dat de klant ondergaat, binnen de kortst mogelijke tijd en ten laatste binnen vijftien (15) kalenderdagen te rekenen vanaf het ontstaan van deze gebeurtenis of dit nadeel, of, minstens, te rekenen vanaf het ogenblik waarop de klant er kennis van heeft gekregen of redelijkerwijze had kunnen krijgen. Dit alles teneinde dienstverlener in de mogelijkheid te stellen de oorsprong en de oorzaken van de schade binnen nuttige termijn vast te stellen. Bij gebreke hieraan behoudt dienstverlener zich het recht voor elke schadeloosstelling te weigeren en kan dienstverlener niet aansprakelijk gesteld worden.

8.4 In geen geval zal dienstverlener aansprakelijk zijn voor (i) onrechtstreekse, indirecte, incidentele of gevolgschade, waaronder, zonder hierbij limitatief te zijn, financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant, storing van planning, verlies van verwachte winst, verlies van kapitaal, verlies van klanten, gemiste kansen, verlies van voordelen, (ii) schade veroorzaakt door een fout of nalatigheid van de klant, (iii) de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van het resultaat van de diensten, (iv) de vergoeding van alle directe en indirecte schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door diensten of producten geleverd of gemaakt door derden, of door enig ander element in het bedrijf van de klant gebracht na totstandkoming van de overeenkomst en (v) alle vorderingen door derden tegen de klant gericht.

8.5 De beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden zullen niet van toepassing zijn met betrekking tot schade veroorzaakt door een opzettelijke en/of bedriegelijke fout door dienstverlener.

8.6 Indien de geleverde ontwikkelingen voor verdere uitbouw of commercialisering worden aangewend, zal de klant dienstverlener vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding door derden ingesteld, zelfs indien mocht komen vast te staan dat deze zijn oorsprong vindt in de door dienstverlener geleverde diensten.

8.7 Deze aansprakelijkheidsbeperkingen blijven van toepassing in het geval dienstverlener werd ingelicht door de klant van het bestaan van een reëel risico op schade. Partijen erkennen dat dit een redelijke verdeling inhoudt van het risico.

8.8 Het bepaalde in dit artikel eveneens als alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van de medewerkers van dienstverlener en de met haar verbonden vennootschappen.

9. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

9.1 Elke partij dient, te allen tijde, haar respectieve verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven in verband met alle persoonsgegevens die krachtens deze overeenkomst worden verwerkt. De klant blijft als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de doelstellingen waarvoor de dienstverlener krachtens de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt. Voor alle duidelijkheid erkennen de partijen dat de klant optreedt als de verantwoordelijke voor de verwerking en de dienstverlener als de verwerker van de persoonsgegevens die opgeslagen, gebruikt of op andere wijze in het kader van deze overeenkomst verwerkt dienen te worden, zoals deze termen gedefinieerd zijn in de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.

9.2 De klant verklaart dat hij alle noodzakelijke goedkeuringen heeft verkregen voor het gebruik en de verwerking van de persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst worden overgemaakt aan de dienstverlener en de klant garandeert tevens dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen rechten van derden schendt.

10. Overmacht

10.1 Geen van beide partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

10.2 Indien een situatie van overmacht langer dan zestig (60) kalenderdagen duurt, heeft elk van de partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend zonder dat de partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

11. Niet-afwerving

11.1 De klant gaat akkoord niet actief de medewerkers van dienstverlener, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het verlenen van de diensten, te benaderen met het oog het engageren ervan, en dit vanaf het begin van uitvoering van de diensten tot twaalf (12) maanden na de einddatum van de diensten, behalve indien beide partijen schriftelijk anders overeenkomen.

11.2 Indien de klant een medewerker van de dienstverlener contracteert, aanwerft of gebruikt maakt van de diensten van deze medewerker(s), in dienstverband en/of op zelfstandige basis en/of via een vennootschap, dan zal de klant een bedrag betalen aan de dienstverlener dat het equivalent is van 180 keer de overeengekomen dagvergoeding. Zulke som zal te betalen zijn op de datum waarop de medewerker voor het eerst geëngageerd werd of van zijn diensten gebruikt gemaakt werd.

11.3 De klant gaat bovendien akkoord om medewerkers, die door de dienstverlener aan de klant zijn voorgesteld als potentiële uitvoerder voor de diensten en die door de klant niet zijn weerhouden, te benaderen met het oog het engageren ervan, voor een andere of dezelfde vacature en dit vanaf het moment van toesturen aan de klant van het curriculum vitae van de betrokken medewerker, gedurende een periode van zes (6) maand, behalve indien beide partijen schriftelijk anders overeenkomen, op straffe van het betalen door klant aan dienstverlener van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het hoogste van de volgende bedragen: EUR 12.500,00 of een bedrag equivalent aan het dagtarief van deze medewerker vermenigvuldigd met de voorziene termijn van de diensten.

12. Algemene bepalingen

12.1 De huidige overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

12.2 In geval van geschillen betreffende de uitvoering en/of interpretatie van huidige overeenkomst die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen) bevoegd zijn. Elke vordering van de klant met betrekking tot de geleverde diensten verjaart zes (6) maanden na de dag waarop de klant kennis kreeg of redelijkerwijze kennis had kunnen krijgen van het schadeverwekkende feit dat aanleiding gaf tot die vordering,

12.3 Deze overeenkomst, noch de eruit voortvloeiende rechten of verplichtingen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van beide partijen. Niettegenstaande het voorgaande is dienstverlener ten alle tijde gerechtigd om deze overeenkomst, of de daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een met haar Verbonden Vennootschap zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de klant.

12.4 Dienstverlener kan voor de uitvoering van de overeenkomst een beroep doen op onderaannemers, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de klant. Het inschakelen van een onderaannemer zal gebeuren onder de verantwoordelijkheid van dienstverlener en zal geen bijkomende kosten met zich meebrengen voor de klant.

12.5 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze overeenkomst, of een gedeelte van een bepaling, zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de rest van de bepaling en de andere clausules. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

12.6 Een partij kan niet geacht worden afstand te hebben gedaan van een recht of aanspraak uit deze overeenkomst of betreffende een wanprestatie van de andere partij, tenzij deze afstand uitdrukkelijk wordt gedaan en schriftelijk wordt meegedeeld. Indien een partij bij toepassing van de vorige alinea afstand doet van rechten of aanspraken onder deze overeenkomst die hun oorzaak vinden in een in gebreke blijven of andere wanprestatie van de andere partij, kan deze afstand nooit worden geïnterpreteerd als afstand van enig ander recht onder deze overeenkomst of betreffende een in gebreke blijven of andere wanprestatie van een andere partij, zelfs indien beide gevallen grote overeenstemming vertonen.

12.7 Behoudens andersluidend beding zullen alle in de overeenkomst voorziene rechtsmiddelen cumulatief en bovenop (en niet in de plaats van) andere rechtsmiddelen ter beschikking staan van partijen.

12.8 Deze algemene voorwaarden bevatten samen met de bijzondere afspraken gemaakt tussen partijen de volledige weergave van de rechten en plichten van partijen, en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk. Afwijkingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen de partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, zelfs indien deze voorwaarden anders zouden bepalen.

12.9 Alle kennisgevingen, verzoeken en andere communicatie onder deze overeenkomst (met uitsluiting van de dagelijkse operationale communicatie) zullen schriftelijk gebeuren via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of op enige andere wijze van communicatie gebruikelijk en overeengekomen tussen de partijen.

12.10 Alle bepalingen van de overeenkomst die uitdrukkelijk zijn aangeduid als de beëindiging (met inbegrip van ontbinding) of het verstrijken van de overeenkomst overlevend, evenals alle bepalingen van de overeenkomst die de uitvoering of naleving ervan na de beëindiging of het verstrijken van de overeenkomst beogen, zullen de beëindiging of het verstrijken van de overeenkomst overleven en volledig van kracht blijven. In het bijzonder, maar niet limitatief, zullen alle bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid en niet-afwerving blijven gelden na beëindiging van de overeenkomst, op welke wijze dan ook.

12.11 Ongeacht de aard en/of de waarde van de te bewijzen rechtshandeling mag dienstverlener deze steeds bewijzen aan de hand van volgende bijkomende bewijsmiddelen: kopie of reproducties in welke vorm ook (doorslag, fotokopie, microfilm, scan, …), via informatiedrager, fax, telex en email. Die bewijsmiddelen hebben dezelfde bewijskracht als een onderhandse akte opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. In het geval een ondertekend exemplaar van de overeenkomst meegedeeld wordt via e-mail met een “.pdf” of “jpeg” gegevensbestand of via een andere exacte kopie, zal de erin opgenomen handtekening een geldige en bindende verbintenis creëren in hoofde van de ondertekenaar (of in wiens naam en voor wiens rekening de handtekening werd geplaatst) met dezelfde waarde, kracht en effect alsof ze origineel was.

12.12 De titels en opdelingen in deze overeenkomst worden uitsluitend indicatief gebruikt en beïnvloeden op geen enkele wijze de inhoud of draagwijdte van de bepalingen en van de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien.

Ine heeft een ruime ervaring in rekrutering en staffing van financiële en commerciële professionals en wordt door vele CFO's en CEO's erkend om haar transparante werking en open communicatie.

Leer mij kennen