Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Privacyverklaring beschrijft hoe ufinity NV, met maatschappelijke zetel te Veldkant 13, 2550 Kontich, en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0822.881.187 (“we”, “wij”, “ons”) als verwerkingsverantwoordelijke wordt beschouwd voor wat betreft de persoonsgegevens die we over u kunnen verzamelen via de site. Tevens zullen wij beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van onze dienstverlening voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen van kandidaten, of van contacten binnen onze professionele klanten en/of opdrachtgevers. Door gebruik te maken van deze site, dan wel door beroep te doen op onze dienstverlening, gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met én zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens of u wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met deze Privacyverklaring, gelieve dan contact op te nemen met ons via één van volgende manieren:

Per e-mail: naar privacy@ufinity.be, ter attentie van de managing director.

Per post: naar Ufinity NV, Veldkant 13, 2550 Kontich.

Inzameling en gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verzamelen tijdens een bezoek aan onze website:

Wij verwerken persoonsgegevens betreffende uw gebruik van onze website (“gebruiksgegevens”): IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van uw bezoek. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de website. In het geval dat dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet herleidbaar is tot u als natuurlijk persoon), dan valt dergelijke informatie niet onder deze Privacyverklaring. Deze informatie wordt automatisch verzameld door uw gebruik van de website.

Persoonsgegevens die wij verzamelen van kandidaten:

Wanneer u onze site gebruikt of erop inschrijft via het lege vak, en wanneer u beroep doet op onze dienstverlening, is het mogelijk dat we bepaalde persoonsgegevens (“contactgegevens”) van u vragen. De categorieën persoonsgegevens die we mogen vragen omvatten uw naam en contactgegevens (e-mail, adres en telefoonnummer), bericht en persoonsgegevens die u zelf ingeeft in het vrije vak op de website (gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen, of bankrekeningnummers in te geven of te verstrekken via telefoon). Afhankelijk van de aard van uw vraag of uw activiteiten op de site, is het mogelijk dat wij u contacteren en bijkomende informatie van u vragen zoals uw criteria voor het zoeken van een job, uw voorkeur voor een job, uw werkervaring, opleiding, vaardigheden, salaris, verwachtingen, persoonlijkheid, referenties, achtergrondinformatie, andere informatie die in uw cv staat en inlogcodes en wachtwoorden die door u zijn gemaakt.

Informatie over uw gezondheid en/of strafblad wordt verwerkt in overeenstemming met de beperkende bepalingen die door de wet worden opgelegd en uitsluitend indien deze informatie van belang is voor uw sollicitatie. Indien u ufinity NV informatie over derden verstrekt, zal ufinity NV ervan uitgaan dat de derden in kwestie u daarvoor toestemming hebben gegeven en aan ufinity NV de toestemming geven om hun persoonsgegevens op dezelfde manier te verwerken en door te geven als die van u

Persoonsgegevens die wij verzamelen van opdrachtgevers/professionele klanten:

In het kader van onze dienstverlening en n.a.v. een eventueel samenwerkingsvoorstel, zullen wij van onze professionele klanten, de coördinaten van de contactpersonen verzamelen, alsook van de vennoten in uw zaak (“identificatiegegevens”), m.n. naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, geslacht, werkgever, titel en beschrijving van de functie van uw contactpersoon. Wanneer u, als professionele klant, gebruikt maakt van onze dienstverlening, verwerken we identificatie- en bankrekeningnummers, alsook nummers van krediet- of debetkaarten (“financiële gegevens”).

Rechtsgronden waarop ufinity persoonsgegevens verzamelt

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen via ons contactformulier, alsook de gebruiksinformatie die wij aggregeren uit het gebruik van onze website, op basis van de rechtsgrond “gerechtvaardigd belang”. Zo hebben wij een gerechtvaardigd belang om te antwoorden op de door u gestelde vragen of te reageren op de door u geformuleerde opmerkingen. De gebruikersinformatie wordt gebruikt om de website ervaring van onze gebruikers zo aangenaam en veilig mogelijk te maken. In elk geval streven wij naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van uw privacy.

In het kader van onze dienstverlening en ten aanzien van onze professionele klanten, gebruiken wij de identificatie- en financiële gegevens op basis van de rechtsgrond “noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst”. Zo hebben wij deze identificatiegegevens nodig om u onze facturen (elektronisch) te kunnen bezorgen of op te nemen in onze boekhouding, alsook voor onze klanten- en leveranciersadministratie.

Indien u zich inschrijft via onze website op de nieuwsbrief, en indien u nog geen klant of kandidaat van ons bent, geeft u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming. Uw persoonsgegevens zullen eveneens gebruikt worden voor direct marketing, mits u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in elektronische vorm, kan ufinity NV uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing m.b.t. haar diensten. Indien de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming is, dan heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde voor de intrekking van uw toestemming.

Het kan tevens voorvallen dat ufinity NV uw persoonsgegevens dient te verwerken en dient te onthullen ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving.

Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt

Ufinity NV zal, in de eerste plaats, uw persoonsgegevens verwerken in het kader van particuliere arbeidsbemiddeling (tijdelijke tewerkstelling en/of aanwerving), om statistieken te kunnen opstellen, om te voldoen aan de voorschriften en om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken. Ufinity NV mag deze persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren over haar producten en diensten tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u dit niet wenst.

Bijkomend, en in het kader van particulier arbeidsbemiddeling, bieden wij een(anonieme) kandidatendatabase aan op onze website. Wij zullen hierin uitsluitend uw gegevens met betrekking tot uw kennis, locatie (provincie), ervaring en opleidingsniveau opnemen. Andere persoonsgegevens zoals uw naam of adres zullen vanzelfsprekend niet worden opgenomen.

Daarnaast, zal ufinity, indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, ons telefoonnummer, e-mailadres of adres, uw persoonsgegevens gebruiken om u te kunnen antwoorden op uw verzoek.

Indien u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, dan gebruiken wij uw e-mailadres om u de nieuwsbrief te verzenden, en geeft u ufinity NV toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor het toezenden van automatische e-mailberichten of andere elektronische berichten (bv een vacaturemail, een trainingsmail of een mail voor speciale gelegenheden) of marketinginformatie (bv een nieuwsbrief) betreffende onze diensten, waaronder tewerkstellingsinformatie. U hebt altijd de mogelijkheid om ervoor te kiezen zulke berichten of direct-marketinginformatie niet langer te ontvangen door contact op te nemen met ufinity NV via ons uitschrijfformulier of via bovenvermeld postadres.

Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel het supporteren van de website en om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, (performance), vermogen, en gezondheid van onze website.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven (zoals bv. het verdedigen tegen juridische aanspraken) indien nodig. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.

Duurtijd van de verwerking

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bijgehouden dan noodzakelijk is om het specifieke doeleinde te bereiken. De bewaartermijn kan dus per doeleinde verschillend zijn.

De contactgegevens die wij van u ontvangen wanneer u gebruik maakt van het contactformulier, en uw gebruiksinformatie, in het kader van het gebruik van onze website, zullen nooit langer dan 24 maanden worden bewaard.

De identificatie en financiële gegevens die wij verwerken in het kader van onze dienstverlening en in het kader van onze klantenadministratie worden bewaard tot minimaal 7 jaar.

De bijkomende informatie die door u werd verstrekt, zoals criteria voor het zoeken van een job, uw voorkeur voor een job, uw werkervaring, opleiding, vaardigheden, salaris, verwachtingen, persoonlijkheid, referenties, achtergrondinformatie, andere informatie die in uw cv staat en inlogcodes en wachtwoorden zullen voor de duur van de gevraagde levering van diensten en de tewerkstelling, en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, worden bewaard.

Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet zich tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens, noodzakelijk om uw voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden.

Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

Bekendmaking van persoonsgegevens

Ufinity NV mag persoonsgegevens bekendmaken aan derden, waaronder bedrijven binnen de eigen groep. De bekendmaking aan derden kan zich voordoen in de volgende omstandigheden: – We zullen informatie van onze kandidaten bekendmaken aan onze opdrachtgevers/professionele klanten wanneer dat nodig en gepast is in verband met het leveren van tewerkstellingsdiensten. – We kunnen informatie bekendmaken aan bedrijven en personen die we gebruiken om in onze naam bedrijfsfuncties en -diensten uit te voeren. Die functies zijn onder andere het hosten van onze webservers, het analyseren van gegevens, het verstrekken van juridische, boekhoudkundige en marketingdiensten.

In zover dat noodzakelijk of gepast is, kunnen we informatie bekendmaken aan overheidsinstellingen, consulenten en andere derden om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, de betekening van juridische procedures, of als we redelijkerwijze menen dat we dit moeten doen om (a) de wet die deze bekendmaking vereist na te leven; (b) de rechten of het eigendom van RHI of zijn geassocieerde ondernemingen te beschermen; (c) een misdaad te voorkomen of de nationale veiligheid te beschermen of (d) de persoonlijke veiligheid van de gebruikers of het publiek te beschermen.

Er gebeurt geen doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Gebruik van cookies

De site maakt gebruik van cookies die uw onlineactiviteiten traceren, waaronder, maar zonder beperking, uw inschrijving, het aanreiken van informatie en het vragen van informatie.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die een website uw browser vraagt om op te slaan op uw computer of mobiele apparaat wanneer u de website of bepaalde pagina’s bezoekt. Met cookies kan de website uw acties of voorkeuren in de loop van de tijd “onthouden”. De meeste browsers ondersteunen cookies, maar gebruikers kunnen hun browsers instellen om ze te weigeren en kunnen ze verwijderen wanneer ze maar willen.

Cookies bevatten meestal de naam van de website waar de cookie vandaan komt, hoe lang de cookie op uw apparaat blijft staan en een waarde die meestal een willekeurig uniek nummer is.

Sommige cookies worden verwijderd zodra u de website verlaat (de zogenaamde “sessiecookies”), andere cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen en helpen ons u te identificeren als bezoeker van onze website (de genaamd “permanente cookies”).

Waarom gebruiken we cookies?

Cookies op onze website worden voor verschillende doeleinden gebruikt.

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring op de website te verbeteren en om uw surfgedrag in kaart te brengen (bijvoorbeeld de pagina’s die u hebt bezocht en de tijd die u op die pagina hebt doorgebracht). Cookies maken onze website gemakkelijker te gebruiken en stellen ons in staat om onze website beter af te stemmen op uw interesses en behoeften.

Cookies worden ook gebruikt om uw toekomstige activiteiten en ervaringen op de website te versnellen. We gebruiken cookies om uw taalvoorkeuren te onthouden.

We gebruiken ook cookies om anonieme, geaggregeerde statistieken samen te stellen die ons in staat stellen om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en hoe we onze services kunnen verbeteren.

Welke cookies gebruiken we?

Wij gebruiken first-party en third-party cookies:

First party cookies zijn cookies die door de website zelf worden aangemaakt. Deze cookies worden gebruikt om uw gebruikerservaring te optimaliseren.

Cookies van derden zijn cookies die zijn gemaakt door anderen dan de website. Cookies van derden met betrekking tot onze website zijn Facebook, Twitter, LinkedIn en Google Analytics. Google Analytics is de analysetool van Google die ons helpt te begrijpen hoe u met de website omgaat. Het kan een set cookies gebruiken om informatie te verzamelen en gebruiksstatistieken van de website te rapporteren zonder individuele bezoekers aan Google persoonlijk te identificeren. De belangrijkste cookie die door Google Analytics wordt gebruikt, is de cookie ‘___ga’.

Uw rechten

Op basis van de Wet van 8 december 1992 en van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om:

  • ons inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en de vrijheden van anderen. U heeft het recht om kosteloos een kopie van uw persoonsgegevens in begrijpelijke vorm te ontvangen;
  • uw gegevens te laten corrigeren;
  • uw gegevens te laten verwijderen, indien (i) de persoonsgegevens niet meer nodig zijn, (ii) u uwtoestemming intrekt (en er geen andere grond voor verwerking is, bv, contractuele relatie), (iii) persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn, of (iv) dit moet op basis van een wettelijke verplichting;
  • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, indien (i) de juistheid van de persoonsgegevens betwist wordt, (ii) de verwerking onrechtmatig is, (iii) uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn, maar wel nodig is voor instelling van een rechtsvordering, of (iv) u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking;
  • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens indien de verwerking berust op toestemming en wordt verricht via geautomatiseerde procedés;
  • recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de grond voor de verwerking het gerechtvaardigd belang is of in het kader van direct marketing;
  • recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluiten;
  • bij inbreuken door ufinity NV op uw rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en deze privacyverklaring, een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie (CBPL of Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) (voor België: Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Indien u gebruik wenst te maken van dit recht kunt u met ons contact opnemen via de onderstaande adresgegevens. Wij kunnen u desgevallend vragen om u adequaat te identificeren.

Wij zullen onder geen beding persoonsgegevens verwerken waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken.

Beveiliging van uw gegevens

U bent verantwoordelijk om uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden. Ufinity NV neemt de passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, bekendmaking, vervalsing, de wijziging en onrechtmatige verwerking. Ufinity NV kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiligingsmaatregelen te doorbreken of uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor ongepaste doeleinden. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Links naar websites van derden

Ufinity NV en/of de website kunnen links naar andere websites bevatten, die wij niet controleren en waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op ufinity en/of de website van ufinity NV. Andere websites hebben een eigen privacy beleid. Zo maakt onze website gebruik van sociale media plugins die het mogelijk maken u te linken naar onze sociale mediakanalen of die u in staat stellen om content te delen op uw sociale mediakanalen. Deze sociale mediakanalen zijn, Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter. Indien u op dergelijke link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale mediapartners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens betreffende uw profiel.

Wij zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens door een andere website die u via onze website heeft benaderd. Wij raden u aan om voor het gebruik van ander websites altijd het privacy beleid van die websites te raadplegen, die kan verschillen van de Privacyverklaring van ufinity NV.

Contact informatie

In het geval u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of in het geval dat u een verzoek om toegang, wijziging of verwijdering of een bezwaar wilt indienen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren op het volgende e-mailadres: info@ufinity.be.

Ufinity NV
Veldkant 13
2550 Kontich
T: +32 3 361 69 70
E: info@Ufinity.be

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming:
E: privacy@Ufinity.be

Herzieningen van de verklaring

Indien we deze privacyverklaring wijzigingen, zullen we de bijwerkingen ervan op deze plaats bekendmaken zodat u deze kunt bekijken. Indien we belangrijke inhoudelijke wijzigingen aanbrengen aan deze verklaring, zullen we op de homepagina van www.ufinity.be gedurende 30 dagen een kennisgeving van de herziene verklaring plaatsen met een koppeling naar deze pagina.