Disclaimer

Ufinity doet alles wat binnen haar vermogen ligt om correcte, volledige en actuele informatie in deze website op te nemen. De gegevens die de bezoeker raadpleegt op deze website, hebben een louter informatieve waarde, tenzij anders bepaald.

Informatie gebruiken & wijzigingen

Ufinity garandeert op geen enkele manier dat de informatie die de website bevat volledig, correct of vrij is van technische of typografische fouten. Het is aan de gebruiker om de informatie op haar correctheid te controleren, alvorens uit te gaan van de informatie die hij of zij verkrijgt via de website van ufinity. Ufinity behoudt het recht om veranderingen door te voeren in de informatie, zonder de gebruiker daarvan op de hoogte te brengen.

Informatie van derden, producten en diensten

Noch ufinity, noch enige derde partijen betrokken bij het ontwerp, de productie of de levering van deze website kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Geen van bovengenoemde partijen is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige (in)directe schade als gevolg van toegang tot, consultatie van of gebruiik van informatie, gegevens en publicaties op de website.

Deze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Ufinity alsook enige derde betrokken bij het ontwerp, de productie of de levering van deze website kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites waarnaar een hyperlink een link legt.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, alwaar ufinity haar vestiging heeft.